Sunday, April 11, 2021

Girls!

Via Huongtam Nguyentran
Phải có một con trai dù lên tới cấp trung đội con. Cậu quý tử của Ông Ngô đình Luyện( Bào đệ của cụ Diệm và là Cựu Đại sứ VNCH tại Vương quốc Anh ) !
Must have an umbrella son up to the platoon level. Mr. Ngo Dinh Luyen's son (Grandpa of Diem and Former VNCH Ambassador in the UK)!
 
Poor translation but the picture of the family is extraordinary! :)
 
 May be an image of 9 people and people standing

2 comments: